เครื่องพิมพ์กระดาษ/สติกเกอร์/ฟิล์มสกรีน

CAD-CAM/ Plotter Printer

T-Series